Advanced Search

Pokroèilé vyhledávání umožòuje pro zpøesnìní vyhledávání kombinovat rùzná kritéria.

Mùžete vybrat jedno nebo více vyhledávacích polí: titul, autor, uživatelská pole...

Pro pokroèilé vyhledávání:


Vaše hledání mùže být logický výraz.


Pokroèilé vyhledávání mùže být vykonáván nad celým katalogem knihovny.